توضیحات محصول

دراور -/4 كشوئي  رومينا ( بدون قاب آئينه) 14,000,000
پاتختي -/2 كشوئي رومينا 5,500,000
صندلي عسلي چرمي پايه كوتاه رومینا 2,500,000
قاب و آئینه رومینا 3,500,000

قیمت تخت بدون بالاسری می باشد

بالاسري باراباكس رومينا عرض -/90 4,500,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/100 5,000,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/120 6,000,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/140 7,000,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/160 8,000,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/180 9,000,000