توضیحات محصول

دراور -/4 كشوئي  رومينا ( بدون قاب آئينه) 10,356,000
پاتختي -/2 كشوئي رومينا 4,200,000
صندلي عسلي چرمي پايه كوتاه رومینا 2,100,000
قاب و آئینه رومینا 2,900,000

قیمت تخت بدون بالاسری می باشد

بالاسري باراباكس رومينا عرض -/90 2,600,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/100 2,900,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/120 3,500,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/140 4,000,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/160 4,600,000
بالاسري باراباكس رومينا عرض -/180 5,200,000