نمایندگان خوشواب مرکزی

اراکاراک
حمیدرضا زندیه
خ ملک( شهید رجایی) روبروی بانک ملی مرکزی منسوجات زند
تلفن: 32241028-086


khomeyin

خمین

حسین اسلامی

آدرس:ابتدای خیابان ساحلی جنوبی روبه روی بیت امام خمینی (ره)

تلفن:46335007-086