گچساران-حاجی کهنگچساران
حاجی کهن
آدرس: بلوار هفت تیر جنب بانک صادرات نمایشگاه مبل کهن
تلفن: 424221608-074