لار-امینیانلار
امینیان
آدرس:بین دوشهر جنب اداره مخابرات مبلمان کوثر.
تلفن: 52332552-071