ساری-سید اسماعیل جعفرپورساری
سید اسماعیل جعفرپور
آدرس: خ فرهنگ روبروی استادیوم سید رسول حسینی
تلفن: 33241424_011