فروشگاه تبریز
خ ارتش جنوبی ،روبه روی بیمارستان بهبود
تلفن:-35563889-35577635-041