بوکان-علی مولانیبوکان
علی مولانی

شعبه 1:خیابان شهید بهشتی جنب بانک مسکن  خوشخواب مولانی
تلفن :04446220826
شعبه 2: 20متری سالمندان روبه روی مدرسه تربیت نمایشگاه طبقاتی خوشخواب مولانی
تلفن:4-04446222173