ارومیه-کیانوش کنگرلو

ارومیه
جناب آقای کاظم بیگی
ارومیه فبلوار دست غیب جنب قنادی احسان
تلفن: 32228035-044