فوايد تشك Biorytmic :

·         با تقويت كانال هاي ارتباطي داخلي بدن در حين خواب، شما را شاداب مي كند.

·         ميزان استرس شما را در هنگام خواب كاهش مي دهد.

·         به شما براي داشتن احساسي بهتر، كمك مي نمايد.

·         به شما كمك مي كند تا پر انرژي و سرحال از خواب بيدار شويد.

·         با بهبود كانال هاي ارتباطي داخلي بدن به تمركز و تعادل شما كمك مي كند.

·         شرايط عمومي و تعادل فيزيكي بدن را بهبود مي دهد.

تاثيرات تشك  Biorytmicدر هنگام خواب و بعد از بيدار شدن بركاهش استرس و شروع يك روز آرام پس از استفاده از اين محصول توسط این متد تائيد گردیده است.

يكي از ساده ترين روش هايي كه تاثيرات مثبت استفاده از تشكBiorytmic  را در خصوص بهبود كانال هاي ارتباطي داخلي بدن تائيد مي نمايد، تست تعادل فيزيكي است. تست تعادل فيزيكي يكبار پيش از استفاده از اين محصول انجام مي گردد و سپس همان تست بر روي افرادي انجام خواهد شد كه حداقل 15دقيقه با اين محصول در تماس بوده اند. سپس همان تست مجدداً تكرار مي گردد تا تفاوت به وضوح قابل لمس باشد.

Untitled-4Untitled-3
Untitled-2