توضیحات

دروار -/5 کشوئي جناقي (بدون قاب آئينه) 19,500,000
پاتختي -/2 کشوئي جناقي 8,000,000
صندلي عسلي چرمي پايه كوتاه جناقي 3,000,000
قاب و آئینه جناقی 5,000,000