شاهرود-علی اکبر شهریآقای عباسعلی صوفی

آدرس: زاهدان – خیابان خرمشهر حدافاصل خرمشهر 17 و 19 خوشخواب
تلفن:05433414161