اهواز-صفاریاناهواز
شهرام و امین صفاریان
خ شریعتی،مقابل سینما بهمن،خیابان شهید آهنگری، بین سعدی و حافظ مبل صفاریان
تلفن: 32216607-061


اهواز-سهیل وافشاراهواز
سهیل افشار
خیابان زیتون کارمندی، خیابان زهره،بین فاطمی و فروغ پلاک 128
تلفن:34436924-061


اهواز
مصطفی پورشیخی
تلفن:2216565-0613