اصفهان-مجید حیدریاصفهان
مجید حیدری
خ میر چهارراه آباد 250 انبار ایستکاه خیام
تلفن: 36611749-031