اراکاراک
حمیدرضا زندیه
خ ملک( شهید رجایی) روبروی بانک ملی مرکزی منسوجات زند
تلفن: 32241028-086